ชื่อเรื่อง : จ้างลอกรางระบายน้ำรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง