messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview142

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page **กรณีจะไปขอเลขที่บ้านใหม่ (ต้องไปยื่นเรื่องขอเอกสาร อ.1 ที่ อบต. ก่อน)
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประชาสัมพันธ์ป้ายโฆษณา
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญิติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 ในเขตพื้นที่ตำบลวังสามัคคี grade
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
ประกาศ อบต.วังสามัคคี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48