messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางพิกุล ศรีสุธรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0933290330
นางสาวนิตยา โชติบูรณ์
นักวิชาการศึกษา
นางชุติมา บุตรพรหม ตำแหน่ง
ครู
โทร : 0631388562
น.ส.ศศิธร รองศักดิ์
ครู
โทร : 0934853090
นางสำรวย พวงทวี
ครู
โทร : 0833482068
นางประถม ขันทวี
ครู
โทร : 0806105823
นางรัตนา ดวงสมษา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวยุพาพร บุญเดช
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
น.ส.อรอนันต์ พิมพะเลีย
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.จุฑามาศ แดงสะอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางกมลนิตย์ กุลสุวรรณ
คนงานทั่วไป
นางสาวศศิธร ภูมิลึก
คนงานทั้วไป
นางสาววนัชพร คำอั้ว
คนงานทั่วไป
โทร : 0959367903