messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สำนักปลัด
นางสาวพวงพริ้ง บุตรพรหม
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
โทร : 0813205675
ส.ท.ปิยพงศ์ ทัศนภักดิ์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 0803243564
นายวุฒิชัย สิงห์นาแพง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 0963561455
นางสาวกาญจนา ศรีไชย
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
โทร : 0986464908
ว่าง
นิติกร ปฏิบัติการ
นายโอภาส สกุลจุมจัง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 0890840126
นางสาวบุญมี บัวศรี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 0921592538
นายหนึ่ง พรรณโรจน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
โทร : 0853082224
นายวีระ มธศูนย์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0829016604
นางสาวพูนทรัพย์ สอนสะอาด
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 0981084545
นางสาวชมพู่ แสงมูล
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 09-3002-6350
นางสาวสุรักษ์ พระสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0840962309
นางสาวนงลักษณ์ วิลัยสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 0955461268
นายศรันช์รัตน์ กูตัน
พนักงานขับรถยนต์
นายวินัย ศรีระวรรณ
คนสวน
นางพรทิพย์ จิตทวี
แม่บ้าน
นายชวณัฐ โชติบูรณ์
พนักงานทั่วไป
โทร : 0635164862
นางสาววิสุดา โพธิ์สาขา
คนงานทั่วไป
โทร : 0973208206
นายธนงทอง ประดับเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอานนท์ วีระศิลป
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายฉลอง บุ้งทอง
พนักงานดับเพลิง
นายมารุต คณานันท์
จ้างเหมาบริการ
นายชวนชัย การิน
ยามรักษาการณ์