messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหาร
นายจักรี ตรีเมฆ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
โทร : 0866749106
นายจักรี พฤกษชาติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
โทร : 0821964416
นายสมพร อ่อนสี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
โทร : 0637658696
นางรำไพ ศรีนวลอ้าย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
โทร : 0891149315
account_box ฝ่ายสภา
นายประสาทพร หนองขุ่นสาร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
โทร : 0857450913
นางนภาพร ทิพย์ประมวล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
โทร : 0636502516
นายวิชชุพันธ์ ไชยกันยา
เลขานุการสภา
โทร : 0898420335
นายธนสิษฐ์ แจ้งนาม
สมาชิกสภา อบต.วังสามัคคี หมู่ที่ 1
โทร : 0981910696
นายถนัด พวงทวี
สมาชิกสภา อบต.วังสามัคคี หมู่ที่ 2
โทร : 0624388819
นายสมชาญ เสียมทอง
สมาชิกสภา อบต.วังสามัคคี หมู่ที่ 3
โทร : 0954372478
นางนภาพร ทิพย์ประมวล
สมาชิกสภา อบต.วังสามัคคี หมู่ที่ 4
โทร : 0636502516
นางสาวอุไรวรรณ แก้วบุตตะ
สมาชิกสภา อบต.วังสามัคคี หมู่ที่ 5
โทร : 0802837242
นายทองเลื่อน ศรีพลไพร
สมาชิกสภา อบต.วังสามัคคี หมู่ที่ 6
โทร : 0925371399
นายขวัญชัย เทศสิงห์
สมาชิกสภา อบต.วังสามัคคี หมู่ที่ 7
โทร : 0986676995
นางสาวลำจวน ศรีกำพละ
สมาชิกสภา อบต.วังสามัคคี หมู่ที่ 8
โทร : 0813696362
นายประสาทพร หนองขุ่นสาร
สมาชิกสภา อบต.วังสามัคคี หมู่ที่ 9
โทร : 0857450913
นายสมัย จันทะคะมุด
สมาชิกสภา อบต.วังสามัคคี หมู่ที่ 10
โทร : 0821195939
นายวิเชียร สังฆภูมิ
สมาชิกสภา อบต.วังสามัคคี หมู่ที่ 11
โทร : 0801918376
นางสาววาสนา ทูลธรรม
สมาชิกสภา อบต.วังสามัคคี หมู่ที่ 12
โทร : 0923239093
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิชชุพันธ์ ไชยกันยา
ปลัด อบต.วังสามัคคี
โทร : 0898420335
จ.ส.อ.สุรศักดิ์ บัวนิล
รองปลัด อบต.วังสามัคคี
โทร : 0935381551
นายณรงค์ศักดิ์ ณุวงษ์ศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0962497659
นางสาวพวงพริ้ง บุตรพรหม
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
โทร : 0813205675
นางพิกุล ศรีสุธรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0933290330
น.ส.สมพิศ สิงห์ทอง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โทร : 0810533955
account_box สำนักปลัด
นางสาวพวงพริ้ง บุตรพรหม
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
โทร : 0813205675
ส.ท.ปิยพงศ์ ทัศนภักดิ์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 0803243564
นายวุฒิชัย สิงห์นาแพง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 0963561455
นางสาวกาญจนา ศรีไชย
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
โทร : 0986464908
ว่าง
นิติกร ปฏิบัติการ
นายโอภาส สกุลจุมจัง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 0890840126
นางสาวบุญมี บัวศรี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 0921592538
นายหนึ่ง พรรณโรจน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
โทร : 0853082224
นายวีระ มธศูนย์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0829016604
นางสาวพูนทรัพย์ สอนสะอาด
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 0981084545
นางสาวชมพู่ แสงมูล
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 09-3002-6350
นางสาวสุรักษ์ พระสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0840962309
นางสาวนงลักษณ์ วิลัยสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 0955461268
นายศรันช์รัตน์ กูตัน
พนักงานขับรถยนต์
นายวินัย ศรีระวรรณ
คนสวน
นางพรทิพย์ จิตทวี
แม่บ้าน
นายชวณัฐ โชติบูรณ์
พนักงานทั่วไป
โทร : 0635164862
นางสาววิสุดา โพธิ์สาขา
คนงานทั่วไป
โทร : 0973208206
นายธนงทอง ประดับเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอานนท์ วีระศิลป
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายฉลอง บุ้งทอง
พนักงานดับเพลิง
นายมารุต คณานันท์
จ้างเหมาบริการ
นายชวนชัย การิน
ยามรักษาการณ์
account_box กองคลัง
จ.ส.อ.สุรศักดิ์ บัวนิล
รองปลัด อบต.วังสามัคคี รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0935381551
นางสาวทวีพร แสงสุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
โทร : 0834847605
นางสาวนิรมล นาเมืองรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
น.ส.กาญจนา แสงไสย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนีรนุช วินทะไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสาวิตรี ศรีละวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนภัสนันท์ บุญสุข
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)
นางสาวสุจิตตา ปากวิเศษ
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)
นายมนตรี จันทะคะมุด
จ้างเหมาบริการ
นายประสิทธิ์ ศรีวะรา
จ้างเหมาบริการ
account_box กองช่าง
นายณรงค์ศักดิ์ ณุวงษ์ศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0980014509
นายอุเทน กอมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นาวรวุฒิ ศรีวะลา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอุดม ศรีมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชาญชัย พระสว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายปิยะชัย เวชกามา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางพิกุล ศรีสุธรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0933290330
นางสาวนิตยา โชติบูรณ์
นักวิชาการศึกษา
นางชุติมา บุตรพรหม ตำแหน่ง
ครู
โทร : 0631388562
น.ส.ศศิธร รองศักดิ์
ครู
โทร : 0934853090
นางสำรวย พวงทวี
ครู
โทร : 0833482068
นางประถม ขันทวี
ครู
โทร : 0806105823
นางรัตนา ดวงสมษา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวยุพาพร บุญเดช
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
น.ส.อรอนันต์ พิมพะเลีย
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.จุฑามาศ แดงสะอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางกมลนิตย์ กุลสุวรรณ
คนงานทั่วไป
นางสาวศศิธร ภูมิลึก
คนงานทั้วไป
นางสาววนัชพร คำอั้ว
คนงานทั่วไป
โทร : 0959367903
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวสมพิศ สิงห์ทอง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โทร : 0810533955
นางกัณหา พวงพิลา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0970499848
น.ส.ปรมาพร ศรีมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
น.ส.อรชุดา บุญเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0832629147