messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
แจ้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดบริการรูปแบบ Service model เชิงนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีดีจิทัล สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง[17 มิถุนายน 2567]
สวนสมุนไพรท้องถิ่นเรา[30 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายจักรี ตรีเมฆ นายกอบต. วังสามัคคีมอบหมายรองนายกจักรี พฤกษชาติ มอบวัคซีนให้กับอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลวังสามัคคี ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ...[17 พฤษภาคม 2567]
23 เมษายน 2567 นายจักรี ตรีเมฆ นายกอบต.วังสามัคคี มอบหมาย กองคลังฝ่ายจัดเก็บรายได้ลงพื้นที่เก็บภาษีนอกสถานที่ หมู่ที่ 4 ณ วัดบ้านกุดก่วง[24 เมษายน 2567]
วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายจักรี ตรีเมฆ นายกอบต.วังสามัคคี พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีของคณะผู้บริหาร พนักงาน ปักธงประกาศความสำเร็จจัดตั้งธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) MOI Waste Week โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ...[20 มีนาคม 2567]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ[19 มีนาคม 2567]
วันที่ 17 มีนาคม 2567 นายจักรี ตรีเมฆ นายกอบต.วังสามัคคี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมงานประเพณีบุญเผวดถวายต้นเงิน ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านกุดก่ว[18 มีนาคม 2567]
วันที่ 16 มีนาคม 2567 นายจักรี ตรีเมฆ นายก อบต.วังสามัคคี มอบหมายกองช่างเพื่อดำเนินการพัฒนาบ่อบาดาลภายในพื้นที่ตำบลวังสามัคคี( เป่าบ่อบาดาล) เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง[18 มีนาคม 2567]
วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายจักรี ตรีเมฆ นายกอบต.วังสามัคคี มอบหมาย นายโอภาส สกุลจุมจัง จพง.ธุรการชำนาญงาน น.ส. บุญมี บัวศรี จพง.ธุรการชำนาญ นายหนึ่ง พรรณโรจน์ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน...[18 มีนาคม 2567]
วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายจักรี ตรีเมฆ นายกอบต.วังสามัคคี มอบหมายให้ นายจักรี พฤกษชาติ รองนายก นำนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา[15 มีนาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 - 10 (ทั้งหมด 263 รายการ)