messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box ฝ่ายสภา
นายประสาทพร หนองขุ่นสาร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
โทร : 0857450913
นางนภาพร ทิพย์ประมวล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
โทร : 0636502516
นายวิชชุพันธ์ ไชยกันยา
เลขานุการสภา
โทร : 0898420335
นายธนสิษฐ์ แจ้งนาม
สมาชิกสภา อบต.วังสามัคคี หมู่ที่ 1
โทร : 0981910696
นายถนัด พวงทวี
สมาชิกสภา อบต.วังสามัคคี หมู่ที่ 2
โทร : 0624388819
นายสมชาญ เสียมทอง
สมาชิกสภา อบต.วังสามัคคี หมู่ที่ 3
โทร : 0954372478
นางนภาพร ทิพย์ประมวล
สมาชิกสภา อบต.วังสามัคคี หมู่ที่ 4
โทร : 0636502516
นางสาวอุไรวรรณ แก้วบุตตะ
สมาชิกสภา อบต.วังสามัคคี หมู่ที่ 5
โทร : 0802837242
นายทองเลื่อน ศรีพลไพร
สมาชิกสภา อบต.วังสามัคคี หมู่ที่ 6
โทร : 0925371399
นายขวัญชัย เทศสิงห์
สมาชิกสภา อบต.วังสามัคคี หมู่ที่ 7
โทร : 0986676995
นางสาวลำจวน ศรีกำพละ
สมาชิกสภา อบต.วังสามัคคี หมู่ที่ 8
โทร : 0813696362
นายประสาทพร หนองขุ่นสาร
สมาชิกสภา อบต.วังสามัคคี หมู่ที่ 9
โทร : 0857450913
นายสมัย จันทะคะมุด
สมาชิกสภา อบต.วังสามัคคี หมู่ที่ 10
โทร : 0821195939
นายวิเชียร สังฆภูมิ
สมาชิกสภา อบต.วังสามัคคี หมู่ที่ 11
โทร : 0801918376
นางสาววาสนา ทูลธรรม
สมาชิกสภา อบต.วังสามัคคี หมู่ที่ 12
โทร : 0923239093