องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการใช้งานในระบบ EGP
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 2
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 1
คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 1
848_1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 92
848_2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 64
848_2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 66
848_2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 53
848_2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 60
848_2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 62
848_3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 63
848_3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 59
848_3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวยาญ)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 66
848_3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 58
848_3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 74
848_3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 57
848_3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 54
848_3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 67
848_3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 65
848_4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 54
848_4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 65
848_4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 56
848_4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 59
848_4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 55
848_4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 72